جایگاه سیاست در اندیشه شیخ بهایی
34 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1381 - شماره 18 » (20 صفحه - از 183 تا 202)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر به تحلیل و بررسی برخی از مولفه های سیاست از نگاه شیخ بهایی می پردازد. وی با تإکید بر ویژگی مدنی الطبع بودن انسان, نهاد حکومت را از ضروریات سیاسی جامعه دانسته و بحث از انواع حکومت, شرایط و وظایف حاکمان را بر آن مبتنی می سازد. مسإله حاکمان جائر, سبب گردیده تا وی درباره مباحثی, چون مفهوم عدالت, مفهوم طاغوت, اعانت ظالمان, معاشرت ظالمان, قرب شاهان و عدم مشروعیت آنان به اظهار نظر بپردازد. واژه های کلیدی: ضرورت حکومت, انواع حکومت, نظارت اجتماعی, شیخ بهایی.